NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ)

Q: Organizujemy w szkole Wieczory Filmowe np. z okazji Halloween czy Walentynek. Czy możemy jako szkoła skorzystać z tzw. Wyjątku Edukacyjnego?

A: Nie. Szkoła również potrzebuje w tego typu przypadkach licencji. Tzw. Wyjątek Edukacyjny czyli Art. 27 Ustawy umożliwia szkołom korzystanie z rozpowszechnionych utworów chronionych prawami autorskimi i pokrewnymi  wyłącznie w celach dydaktycznych. Cele te należy ujmować ściśle. Wynikają one z podstawy programowej określonej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz przyjętych w danej placówce programów nauczania zatwierdzonych przez dyrektora szkoły (dyrektor dokonuje zatwierdzenia przy zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej). A więc jeżeli cele edukacyjne miałyby być realizowane poprzez odtwarzanie filmów, wówczas element ten (jako sposób osiągania celów kształcenia) powinien zostać wskazany i uwzględniony w programie nauczania zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.

Wszelkie przypadki odtwarzania filmów nie realizowane w ściśle ujmowanych celach dydaktycznych wynikających z programu nauczania, a tym bardziej odtwarzanie filmów dla rozrywki w czasie wolnym w świetlicach i bibliotekach lub w ramach integracji uczniów, na przykład podczas nocnych maratonów filmowych, odbywać się powinno wyłącznie po uzyskaniu zgody podmiotu praw autorskich w formie stosownej umowy licencyjnej. Przepis art. 27 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotyczący dozwolonego użytku nie będzie miał tu zastosowania. 

 Q: Na świetlicy korzystamy z telewizji kablowej/satelitarnej. Czy potrzebujemy licencji na publiczne odtwarzanie?

A: Tak. Regulaminy świadczenia usług dostawców telewizji kablowej i umowy abonenckie, uprawniają abonentów do korzystania z usług telewizji kablowej wyłącznie na użytek własny oraz w lokalu, który ze względu na swój charakter nie jest dostępny dla większej - nieograniczonej czy ograniczonej - grupy osób. Publiczne odtwarzanie programów telewizji kablowej w miejscu publicznym wykracza poza tak zdefiniowany “użytek własny”, a zatem może naruszać postanowienia tych umów/regulaminów. Publiczne odtwarzanie filmów nadawanych w telewizji bez licencji stanowi również naruszenie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że odtwarzający udowodni, że może prowadzić taką działalność zgodnie z prawem. 

Q: Planujemy zorganizować bezpłatne pokazy filmowe w ramach festynu szkolnego. Czy potrzebujmy licencji, jeżeli nie będziemy pobierać opłat za bilety?

A: Tak. Licencja jest wymagana dla wszystkich pokazów publicznych bez względu na to czy pobiera się opłaty za bilety czy nie.

Q: Zakupiliśmy film z legalnego źródła, czy wciąż potrzebujemy licencji żeby wyświetlać je publicznie?

A: Nośniki video takie jak DVD, Blu-Ray, kasety VHS czy serwisy VOD są przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego (informują o tym ostrzeżenia na oryginalnych opakowaniach i te pojawiające się przed nagraniami). Nawet pojedyncze wyświetlenie filmu w bibliotece lub wszędzie indziej poza domem jest w polskim prawie zakwalifikowane jako pokaz publiczny i wymaga odpowiedniej licencji.

Q: Czy licencja może objąć kilka szkół w jednej gminie?

A: Parasol Licencyjny jest udzielany na konkretną lokalizację. Jeśli chcą Państwo zaopatrzyć się w licencję dla kilku szkół prosimy o bezpośredni kontakt (tel. 22 256 59 00 lub pod adresem mailowym info@mplc.pl)

Q: Czy w ramach licencji możemy wyświetlać filmy dla osób spoza naszej szkoły?

A: Tak, dzięki Parasolowi Licencyjnemu mogą Państwo organizować wydarzenia zarówno dla uczniów jak i dla osób z zewnątrz.

Q: Jaką mam pewność, że firma MPLC jest uprawniona do wydawania licencji na publiczne wyświetlanie filmów w imieniu producentów filmowych.

A: Wzór umowy licencyjnej zawiera standardowe oświadczenie MPLC o posiadaniu prawa do udzielania licencji na mocy zawartych umów i zgodnie z Ustawą. Pełna lista producentów reprezentowanych przez MPLC stanowi załącznik do umowy. Na życzenie klienta udostępniamy listy uwierzytelniające od kluczowych studiów filmowych.

MPLC jest Niezależnym Podmiotem Zarządzającym znajdującym się w rejestrze takich podmiotów prowadzonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Q: Czym jest Niezależny Podmiot Zarządzający?

A: Niezależny Podmiot Zarządzający, podobnie jak Organizacja Zbiorowego Zarządzania, jest uprawniona do zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na rzecz więcej niż jednego podmiotu uprawnionego. Różnica tkwi w tym, że Niezależny Podmiot Zarządzający może prowadzić działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest zarządzanie prawami na rzecz uprawnionych na podstawie udzielonego przez nich dowolnego tytułu prawnego (pełnomocnictwa, umowy agencyjnej, licencji itp.), a zamiast zezwolenia musi być wpisany do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W rejestrze znajdują się szczegółowe informacje dotyczące naszej działalności w tym: kategorie uprawnionych, których reprezentujemy (producenci audiowizualni, dystrybutorzy), pola eksploatacji utworów przez nas licencjonowane (publiczne odtwarzanie utworów audiowizualnych, w tym za pomocą nośników wprowadzonych do obrotu) oraz rodzaje utworów lub przedmiotów praw pokrewnych (filmy, seriale, programy telewizyjne, programy audiowizualne, koncerty) i oczywiście terytorium (Polska). 

QIle Kosztuje Licencja MPLC?

A: Opłata licencyjna jest uzależniona od liczny uczniów w szkole. Cennik dla szkół jest dołączony do Formularza Zgłoszeniowego, który znajdziesz tutaj.

Q: Czy wraz z licencją dostarczacie również film?

A: Nie. Zajmujemy się wyłącznie udzielaniem licencji, co oznacza, że organizatorzy pokazów muszą zaopatrzyć się w sprzęt do odtwarzania i nośniki z filmami we własnym zakresie.